Zmina hodin v termostatu pokladny

Mikroskopy umo¾òují pohled do mikrosvìta, jsou to zaøízení urèená k pozorování velkého mno¾ství malých objektù, jejich¾ jemné detaily jsou pro lidské oko obecnì neviditelné. Mikroskop se zamìøuje na dvì sestavy zaostøovacích èoèek, které jsou umístìny na koncích trubice zvané trubice. Sada objektivù vìnovaných pøedmìtu se kvalifikuje jako objektiv. Se zmìnou, druhá sada èoèek je nazývána okulárem a to jde dìlat pozorování. Uvnitø trubice je díky èoèce vytvoøen skuteèný, zvìt¹ený a obrácený obraz, který je pozorovatelem vnímán prostøednictvím okuláru. Vzhledem ke koexistenci obou soustav èoèek je zkoumaný obraz zjevný, roz¹íøený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy jsou typem mikroskopu pro lidi, kteøí mohou studovat neprùhledné vzorky. Metalografické mikroskopy doporuèují elektronové mikroskopy a elektronové mikroskopy.

Co mù¾eme vidìt s metalografickým mikroskopem?Mikroskopické studie samy o sobì s pou¾itím metalografických mikroskopù poèítají se získáním vzorku z konkrétního produktu a poté se le¹tí a le¹tí dané pole, tj. metalografický vzorek, který bude po mikroskopickém pozorování podroben mikroskopickému pozorování. Popis struktury urèitého kovu a jeho slitin a defektù neviditelných pouhým okem je dùle¾itým cílem metalografického výzkumu svìtelného mikroskopu. Umo¾òují identifikovat rozmanitost konstrukèních prvkù a pohled na jejich morfologii, kvantitu, rozmìry a distribuci. Metalografické mikroskopy vám umo¾ní pozorovat kovové defekty a prùlomy. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhliny, umo¾òuje vypoèítat podíl fází a pozorování inkluzí a nových èástí materiálu.