Vyvoj sociologie jako vidy

Poznávání svìta je skvìlá studie a zajímavé dobrodru¾ství. Metoda a technologie pøicházejí takovým tempem na zaèátek, a tak se ve skuteènosti dynamicky rozvíjejí, ¾e na svìtì neexistuje nic jiného pro èlovìka. Dokonce i kdy¾ èást svìta, fragment pravdy je pøirozeným vlastním lidským pohledem, existují pøístroje, které ji zpùsobují, zejména v ¹irokých hloubkách svìta.

A nejen to, mù¾ete nejen rozli¹it svìt, ale nejen to mù¾ete sledovat a kontrolovat, ale stále mù¾ete psát to, co za¾íváte, tak¾e to, co vidíme a co vidíme. Je to nevyhnutelnì nemo¾né zku¹enosti a jedineèné zku¹enosti a otevírá nový zcela odli¹ný svìt.

Mikroskopická kamera je u nás u¾iteèná pøi dne¹ním projevu. Toto zaøízení, které slou¾í skvìlé pøíle¾itosti ke studiu, uèení a zasa¾ení nejtajnìj¹ích míst na svìtì. Taková kamera, díky na¹í konstrukci a jednoduchým stránkám, si koupí pro obrovský detail. To je její mikroskopický prvek. Nicménì, proto¾e je to stejná buòka, dovoluje a umo¾òuje psát, co stojí za pozornost. Dosáhne pak, ale ne pro svìtový výzkum v reálném èase, ale také pro následnou analýzu záznamu.

Taková nahrávka zùstává, je dùle¾ité ji archivovat a po dokonèení pozorování ji také mù¾ete smazat. Pøesnost kamery znamená, ¾e to, co vidíme, je prvotøídní, je extrémnì zvìt¹ené a cítíme, jako bychom nevidìli miniaturní nebo mikroskopické pøedmìty, ale obrovské objekty s normální velikostí, které právì zaregistrovaly fotoaparát. Je to podivná kontrola a skvìlé dobrodru¾ství, které rozhodnì stojí za to prozkoumat.