Vychovy diti jako poispivkoveho obdobi

Anémie, známá také jako anémie, je stav, ve kterém vstupuje do omezení poètu èervených krvinek. Existují nové pøíèiny anémie v tìle zdravého èlovìka: pravdìpodobnì zpùsobené ztrátou krve, sní¾ením produkce erytrocytù nebo kontraktem se zkrácením ¾ivota erytrocytù. V¾dy v pøípadì ¾en vypadá definice anémie trochu jinak. Bìhem tìhotenství dochází k nárùstu objemu pøírody a jejího øedìní, tak¾e poèet èervených krvinek je omezený, anémie je tedy zcela bì¾ným jevem. V dobì tìhotenství svìdèíme o výskytu anémie, pokud jde o sní¾ení hladiny hemoglobinu pod 10 g / dl nebo hematokrit pod 30%.

To nezlep¹uje skuteènost, ¾e velký nedostatek èervených krvinek v tìle budoucí matky mù¾e zpùsobit vývoj plodu a hypoxii. V poèáteèním ètvrtletí tìhotenství mù¾e vést k naru¹ení implantace embrya a dokonce ik potratu. V opaèném trimestru mù¾e zpùsobit vrozené vady a ve tøetím pøedèasném porodu.

Faktory podporující chudokrevnost u tìhotné ¾eny jsou pøedev¹ím konzumace alkoholu a kouøení. Druhým je mnohonásobné tìhotenství, nedostatek pozdravù a nutrièních výhod ve stravì, jejich¾ poptávka v dobì tìhotenství rychle ¾ije. Léèba anémie chce ze své úrovnì a rozumu. Mírná anémie zpùsobená nedostatkem ¾eleza se obvykle léèí perorálními pøípravky, které zlep¹ují jeho mno¾ství. Velmi vzácnì je také smìrován intravenózní nedostatek ¾eleza a pak je to silnìj¹í cesta ne¾ úspìch u¾ívání dietních doplòkù. Tam jsou pøípady, kdy potøebujete více ne¾ krevní transfúze - to se stává tak èasto ve formì silného krvácení, napøíklad kdy¾ placenta odlupuje.

FitoSpray

Anémie je relativnì rychle rozpoznatelná nemoc, její vzorce jsou:

únava,slabost,bolesti hlavy,problémy s vìdomím a soustøedìním,závratì.

Pokud si tedy bìhem tìhotenství v¹imnete nìkterého z vý¹e uvedených faktorù, poraïte se s odborníkem, proto¾e neléèená anémie mù¾e zpùsobit velké po¹kození plodu a dokonce i smrt.