Vybuch cukru

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní ustanovení, které je také získáno pro zaøízení a systémy ochrany. Tato datová zaøízení jsou kritická pro jejich poskytnutí ve vzdálenostech ohro¾ených explozí metanu nebo uhelného prachu. Tyto informace existují v dokumentu Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. bøezna 1994.

Ve svém právním systému byl v¹ak uzavøen na základì naøízení ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavním zámìrem smìrnice je pøedev¹ím sblí¾it právní pøedpisy èlenských státù, které pou¾ívají zaøízení a ochranné metody dané pro pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu. Smìrnice je koneckoncù pou¾itelná jak pro pøístroje, tak i pro ochranné systémy uvádìné do provozu v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e tato doporuèení platí i pro bezpeènostní, øídicí a regulaèní zaøízení. Tyto pokrmy jsou urèeny pro pou¾ití mimo diskutované zóny, ale vstupují do nìkterých zaøízení a ochranných systémù dat pro tento úèel v blízkosti prostøedí s nebezpeèím výbuchu.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Tyto informace se nepou¾ívají mimo jiné pro zdravotnické prostøedky pou¾ívané v lékaøském prostøedí. Také není urèena pro zaøízení pou¾ívaná pro domácí pou¾ití, osobní ochranné prostøedky, lodì, dopravní prostøedky.Tento právní akt Evropské unie má zvlá¹tní po¾adavky, které jsou uvedeny v jednotlivých normách. Kromì toho klasifikuje výbu¹né koule, které jsou po¾adovány v pøíloze è. I smìrnice 1999/92 / EC ATEX137 ze dne 16/12/1999 "o minimálních po¾adavcích na zvý¹ení bezpeènosti a ochrany zdraví pracovníkù potenciálnì vystavených v praxi v oblastech s výbu¹nou atmosférou".Ochranná zaøízení a systémy mohou být úèelem jiných smìrnic, které se týkají rùzných prvkù a které také zaji¹»ují oznaèení CE. Tato znaèka by mìla být zodpovìdná, snadná a trvanlivá.Stávající smìrnice bude nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU. Být na 20 dubnu 2016.