Videcke uspichy adama

Mini-Market Insoft je proto pokladní program pøipravený pro podniky, které jsou spravovány z ústøedí sítì. Ve¹keré personální aktivity v supermarketech jsou zamìøeny na slu¾by zákazníkùm a prodej a dal¹í funkce jsou automatizované a omezené. Obchod software PC-Market Insoft v Base a Mini-Market Insoft v podnicích jsou øe¹ení s pamìtí obsluhy sítì vlastních obchodù, nebo hrát roli v fran¹ízovém projektu. V tomto uspoøádání software PC-Market plní úlohu bodu, který je relevantní pro øe¹ení Mini-Market.

FitoSprayFitoSpray - Objevte inovativní zpùsob, jak zhubnout!

Díky této konfiguraci máme mo¾nost automaticky èerpat ze v¹ech komponent a funkcí softwaru PC-Market. Ústøedí sítì mù¾e vykonávat práci ka¾dého obchodu, provádìt analýzy a to, co je uvnitø, rozhodovat o pøekládce obchodu se zbo¾ím, správou sortimentu a cenami.

Co znamená systém Mini-Market Insoft?Systémový panel Mini-Market Insoft lze pøehrávat na dotykových zaøízeních. Úèinky lze urèit také lze vzít jejich parametry, mù¾ete jim dát fotografie.

Díky vstupùm do databáze a potvrzování správnosti dodávek v závodì pomocí sbìratelù u¹etøíte spoustu èasu.

Podpora pro vìrnostní systémy, které jsou podporovány slevami a problémy. Pravidla jsou zkoumána centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla rabatu u transakcí.

Systém pokraèuje v prohlí¾ení stavù èlánkù v reálném èase, tak¾e se mù¾ete rychle rozhodnout o dal¹ím dodání nebo pøevodu zbo¾í mezi obchody.

Program Insoft Mini-Market podporuje sílu v jazycích, která smìøuje k zavedení jednotného systému pro v¹echny obchodní øetìzce bez jakéhokoliv dùvodu na pobøe¾í, ve kterém se nacházejí.

Mini-Market Insoft hlásí po celou dobu, vèetnì jaké obchody se týkaly obratu, kolik penìz bude vidìt v èástkách ve v¹ech prodejnách, jaké mar¾e vzali na prodané zbo¾í.