Vertikalni nekove dopravniky

Jedním z nejèastìji pou¾ívaných nástrojù pro dopravu a dávkování sypkých materiálù jsou ¹nekové dopravníky, známé také jako dopravníky. Najdeme je prakticky ve v¹ech závodech vyrábìjících suché smìsi, ale ne jen. Místa, kde se podavaèe nacházejí v aplikaci, jsou mnohem více a neexistuje ¾ádný zpùsob, jak je v¹echny vypsat.

©nekový podavaè je zaøízení, které umo¾òuje dopravu rùzných prachù, od velmi jemných a¾ po zrna s vysokou granulací. Díky tomu jsou jeho pøínosy velmi vysoké. Dal¹í výhodou tohoto pøístupu je navíc skuteènost, ¾e pøeprava tìchto prachù mù¾e být také provádìna ve velikosti, kdy a pod urèitým úhlem.

https://bl-mask.eu/cz/

K dispozici je rozdìlení ¹nekových dopravníkù pro dopravníky trubek a ¾labù. První z nich se vyznaèuje vìt¹í výhodou a v dùsledku toho vy¹¹í úèinností. Jako u ¾labových dopravníkù, jejich velkou výhodou je, ¾e vám umo¾ní pøístup k dopravníku na deskách, co¾ je pro organizaci nezbytné, kdy¾ chcete øídit trasu pøepravy.

Pøi navrhování ¹nekových dopravníkù se bere v úvahu úèinnost první hodiny. Správnì zvolené výrobky a specifická konstrukce zaruèují dlouhou ¾ivotnost takového nádobí a spolehlivost, napøíklad pøi pøepravì tì¾kých abrazivních materiálù.

Je velké, ¾e ¹nekové dopravníky jsou obvykle vyrábìny spoleènì s dal¹ími pokyny vydanými u¾ivatelem. Zvlá¹tì dùle¾itá je délka a prùmìr zaøízení, ale také umístìní vstupu a výstupu a urèení úhlu sklonu. Èasto jsou pøedpokládány zesílené verze podavaèe vzhledem k poloze nástroje ve zvlá¹tì obtí¾ných podmínkách.

©iroká ¹kála oblastí, kde lze podavaè pou¾ít, je dobrá. Je dùle¾ité je najít jak v betonárnách, tak ve vytápìcích pecích v potravináøském prùmyslu a v potravináøském prùmyslu. Velmi èasto se pou¾ívají pøi zpracování obilí, napøíklad k jeho vidìní nebo k èi¹tìní. ©nekové podavaèe také rádi osloví chovatele, kteøí je pou¾ívají k míchání a pøivádìní suchých krmiv zvíøatùm.