Vakuove baleni v domacim zpusobem

Nesprávnì ulo¾ené potraviny se snadno zkazí. Kromì dekstruktivního pùsobení mikroorganismù a enzymù je velmi dùle¾itý pøístup kyslíku k produktu. Oxidaèní procesy zpùsobují ztrátu nutrièních vlastností, znaèek a doplòkù, bílkoviny prostì hnijí a tuk je tukový. Pak je výsledek nejen dobrý - zka¾ené jídlo prostì musí být vyhozen.

Pokud v pøípadì domu, vyhodit dvì vejce nebo klobása nebude finanèní drama, v pøípadì restaurace stejné neobvyklé staré, proto¾e nesprávnì ulo¾ené potraviny je prostì náklady. A pokud nám chybí známky korupce a dokonèí starý produkt, jídlo mù¾e jednodu¹e otrávit sebe nebo na¹e zamìstnance.

Existuje praktické øe¹ení, které nás osvobozuje od strachu ze ztráty penìz a mo¾ných procesù od otrávených náv¹tìvníkù. Nakládá se pomocí vakuového balicího sáèku. Pøi pou¾ití tohoto typu techniky je zaji¹tìna dobrá ¾ivotnost materiálù a nádobí, je vulgární a blízká. Balicí stroje jsou zaøízení, která slou¾í k hermetickému uzavøení potravináøských výrobkù a hotových jídel. Eliminují pøístup kyslíku a bakterií a mikroorganismù, díky èemu¾ dlouhodobì uzavøená potravina neztrácí svou nutrièní hodnotu.

Sáèky pou¾ívané v balicích strojích splòují mnoho vysokých standardù. Mìly by být bez zápachu, neinteragovat s jídlem. Dùle¾itá je velká odolnost proti mechanickému po¹kození. Dal¹ím po¾adavkem je mo¾nost podrobit se pasterizaci, vaøení nebo tepelnému zpracování v mikrovlnné troubì - a fólie, ze které tyto nádoby vznikají, to vydr¾í. Dùle¾itou podmínkou je neutralita pro chu» a styl, aby si potravináøské výrobky zachovaly své nedostatky a vlastnosti. Vakuové balicí pytle jsou pøizpùsobeny dlouhodobému skladování potravin. Kromì toho mohou být pou¾ity vícekrát, co¾ je èiní odolnými proti mytí nádobí a praní. Jsou svìtlé ve velikostech, díky nim¾ máme mo¾nost pøizpùsobit kabelku výrobku nebo potravinì, kterou vlastníme.