Uzemnini na minus

Elektrostatické uzemnìní je mimoøádnì dùle¾itým detailem v odvìtví a pøepravou hoølavých plynù a pùvodních látek, jako jsou kapaliny nebo prá¹ky. Pøi umístìní elektrostatického náboje v blízkosti hoølavých materiálù vzniká nebezpeèí.

Grey Blocker Grey Blocker . Způsob, jak šedivat vlasy

Ka¾dý rok se po celé Evropì spojuje více ne¾ 400 nehod zpùsobených tìmito jevy. Zapalování, po¾áry a dokonce výbuchy jsou naprosto reálné nebezpeèí, ¾e èlovìk je zdravý v¹echny zamìstnance a podnikatele v této oblasti.

Zde pøicházejí mechanismy a zpùsoby elektrostatického uzemnìní. Jejich tvorba se v podstatì týká pøipojení ohro¾ených prvkù s procesem s nízkým odporem na pøedmìt uzemnìní pomocí vhodné svorky. Na trhu je znaèné mno¾ství jejich metod - za¹krtnuto, ¹roubováno, umístìno v jednom pouzdru. Vyspìlej¹í systémy také umo¾òují monitorování zemnìní v reálném èase. Ve spojení s jinými zaøízeními nemusí být schopen v pøípadì problémù s uzemnìním vypustit produkt nebo pracovat s ním. Nìkteré metody fyzicky blokují tuto nabídku, zavírají ventil nebo výplò, co¾ je u¾iteèné v pøípadì selhání spolupracujících zaøízení nebo pokusù obejít bezpeènost. Taková øe¹ení jsou bì¾nì zavedena u ¾eleznièních a silnièních tankerù.

Pomìrnì èastým problémem pou¾ití svorek na zaøízeních, které se týkají lakù, barev, rozpou¹tìdel nebo pryskyøic, je ¹patný proces urovnání materiálu. Tím se vytvoøí elektrostatická uzemòovací izolaèní vrstva, která èásteènì nebo zcela znemo¾ní její úèinnost. Platí nejen pro zaøízení, ale také pro kontejnery a nádr¾e urèené pro skladování vý¹e uvedených materiálù.