Ueetni kancelao wieliczka prace

Úèetní úøad jako ekonomická jednotka poskytuje slu¾by jako úèetnictví, vedení HR a mzdové dokumentace. Tyto slu¾by se vztahují na situaci jiných finanèních subjektù a organizací, stejnì jako fyzických osob.Uzavøením smlouvy je dodavatel, tj. Úèetní, povinen vytváøet závazky související s dodr¾ováním daòového práva, pracovního práva, jako¾ i práv souvisejících se sociálním poji¹tìním.

Optima Biuro Rachunkowe byla vyvinuta pro zjednodu¹ení práce úèetních kanceláøí, které provádìjí rùzné operace v sérii. Modul Optima je nyní integrován do úèetní kanceláøe, proto je mo¾né v¹echny informace pravidelnì vylep¹ovat a synchronizovat. Poskytuje úèetnímu zaèátek podnikání bez dal¹ího pøihla¹ování.V závislosti na povrchu a designu firmy mù¾ete pou¾ít rùzné moduly, které mají program Optima Accountants.Samozøejmì napøíklad modul daòové knihy umo¾òuje snadné úèetní slu¾by pro firmy. Umo¾òuje osídlení s názvem Treasury podle rùzných pøedpisù. Dal¹í modul obchodního listu vám umo¾òuje udr¾ovat knihy spolu s nejmodernìj¹ím úèetním zákonem. Úèetní procesy jsou automatizovány ve v¹ech. Tento modul zaznamenává DPH. Umo¾òuje také zasílání deklarací elektronickým zpùsobem.Dal¹ím pøínosem modulu dává mo¾nost vést úèetním støediskùm kupujícím evidenci hmotného majetku, plus hodnota práva a nehmotných aktiv. To umo¾òuje plánování a amortizaci. Rovnì¾ automaticky úètuje odpisy a zaznamenává historii dlouhodobého majetku.Modul HR a mzdy vypoèítají a poskytují daòové pøiznání a poèítají pøíspìvky na sociální zabezpeèení. Umo¾òuje útvarùm úèetnictví udr¾ovat si plnou personální a mzdovou dokumentaci. Pracuje s programem P³atnik. Upravuje výplatní listy a ode¹le prohlá¹ení daòovému úøadu. To v¹e se dìje spoleènì s rùznými ustanoveními, která jsou neustále aktualizována.Program Optima je snadno vybrán úèetními a daòovými poradci. Je k dispozici ve fixní skupinì a tvaru slu¾by dostupném pøes internet.