Stare elektricke instalace

Elektrická instalace je tì¾ké tìlo, ve kterém musí v¹e fungovat spoleènì. Pokud samotný prvek sel¾e, mù¾e se pøipojit k velké katastrofì. Nejèastìji dochází k velkému elektrickému ¹oku nebo po¾áru, pøi nìm¾ mohou lidé také zemøít. Pøi elektrických instalacích si musíte pamatovat, provádìt pravidelné kontroly kvalifikovanými elektrikáøi a pravidelnì odstraòovat v¹echny závady.

Wonder Cells

Výbìr bezpeènostních prvkù patøí mezi nejdùle¾itìj¹í vìci v jakékoli elektrické instalaci. Z tohoto velkého okam¾iku mù¾e vá¹ ¾ivot nebo zdraví záviset. Bezpeènost by mìla být vybrána na mnoha stránkách. Je pøevzata z hlavní pojistky, která vy¾aduje pøi jmenovitém proudu stanoveném elektrárnou pøi uzavøení smlouvy o dodávce elektøiny. Je to zaèátek, tak¾e není mo¾né získat významnou dávku elektøiny, ne¾ ukazuje poslední smlouva. Kdy¾ k tomu dojde, elektrické drátky pøed námi bydleným bytem nebo pracovi¹tìm by byly vyfukovány.Dále máme elektromìr a jako hlavní rozvadìè. Rozvádìè se nachází v srdci elektrické instalace. Ka¾dý okruh má svùj pùvod právì tam. V¹e je chránìno pøíslu¹nou pojistkou s urèeným jmenovitým proudem. Výbìr bezpeènosti by mìl provádìt profesionální elektrikár, který pøed námi pøipraví projekt elektroinstalace. V této sezónì se pøedstaví, kolik obvodù rozpozná, co dodat a jaký proud bude v nich proudit. Existuje proud velmi dùle¾itý, proto¾e navíc závisí na zvoleném prùøezu vodièù a v dùsledku toho má pojistku s dobrým jmenovitým proudem. Vìt¹inou se vyu¾ívá tzv. Selektivity ochrany, díky èemu¾ v pøípadì zkratu bude vypnuta pouze pojistka dané oblasti a nikoli hlavní ochrana, která by pøeru¹ila touhu vstoupit do jakékoliv budovy.