Smirnice eu o leebi v zahraniei

Smìrnice ATEX v na¹em právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Vztahuje se k produktùm urèeným k práci v prostorech, které jsou vystaveny riziku výbuchu. Dotèené produkty musí klást pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale také na ochranu zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

V souladu s ustanoveními daného normativního aktu úroveò bezpeènosti a navíc v souètu se v¹emi postupy hodnocení závisí minimálnì na úrovni ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude prostøedek vyroben.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí výrobek provádìt, aby mohly být pou¾ity v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. A jaké zóny to znamená? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je extrémnì dùle¾itá pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje detailní rozdìlení zaøízení na kvalitu. Jsou to dva z nich. V hlavní tøídì se pova¾ují za zaøízení, která se provádìjí v podzemí dolu, a také v prostorech, které mohou být vystaveny riziku výbuchu metanu. Druhá skupina se pøipojuje k zaøízením, která jsou poøízena na neznámých místech a která mohou být vystavena nebezpeèí výbu¹né atmosféry.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na osoby pobírající zaøízení v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhlíkového prachu. V harmonizovaných mno¾stvích v¹ak lze nalézt více spoleèných po¾adavkù.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e zaøízení podobná zaøízením v oblastech ohro¾ených výbuchem by mìla být oznaèena znaèkou CE. Za touto znaèkou by mìlo následovat identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, které by mìlo být uvedeno, viditelné, trvanlivé a jednoduché.

Oznamující orgán zkoumá celý organizmus kontroly nebo jeden z nástrojù v zaøízení, aby zajistil spolupráci s pøíslu¹nými modely a po¾adavky smìrnice. Mìlo by se také vzít na vìdomí, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU.