Servis elektromechanickeho zaoizeni w adys aw marta

Slu¾ba pokladny je nutná nejen pøi selhání zaøízení, ale také pøi povinné kontrole pokladní a pøi zahájení a ukonèení provozu. Podle pøedpokladù mù¾e jediná osoba, která v pøípadì selhání pokladny zmìnu pøijme, je mu¾em servisní spoleènosti, která má pøíslu¹ná oprávnìní. Velmi èasto dochází k získání práv následujícím zpùsobem:

oprávnìní:- servisní spoleènost uplatòuje na prodejce pokladny mo¾nost poskytnout pomoc a uzavøít smlouvu o autorizovaném prodeji,- po obdr¾ení souhlasu je momentálnì smìrován dvìma zamìstnanci pro certifikaèní ¹kolení, které je ukonèeno zkou¹kou. Bìhem výcviku získá technik povolení ke v¹em typùm fiskálních zaøízení, která jsou na základì nabídky výrobce.- po provedení testù dostane servisní technik individuální foto-identifikaèní èíslo a jeho peèe» pro pou¾ití peèetí na fiskálním modulu. Výrobce v¹ak uvede servisního technika do seznamu osob, které mají právo provádìt opravy v záruce a bez záruky, jako¾ i pøíslu¹né technické prohlídky, a také zasílá své informace daòovému úøadu.

SvátekOprávnìní jsou vyrábìny ve stavu jednoho roku a zájem je trvalý druh hotovosti - dokonèí kurz nedává tak¾e servisního oprávnìn zmìnit v¹echny fiskálních zaøízení jednoho výrobce, jen aby se zbavili vad u vybraných modelù.Servisní technik je zodpovìdný za neustálé zahájení svých znalostí tím, ¾e zaèíná ve výrobních závodech, mìl by ka¾doroènì písemnì pøedat výrobci prodlou¾ení doby platnosti.Po¾adavek zapsaný v autorizované smlouvì je vlastnictvím osoby obsluhující sklad náhradních dílù, jako¾ i kontrolních a mìøicích pøístrojù a zaøízení. Kromì toho je slu¾ba zodpovìdná za dodávání spotøebitelùm spotøebním materiálùm, které vznikají od výrobce.Oprávnìný servisní technik, který èásteènì neøídí pokladny pøíslu¹nou, nemá právo provádìt slu¾bu a musí kartu zaslat výrobci. Serviceman mù¾e pracovat pouze s daòovými rejstøíky, kdy¾ je osobou jednotky, která se týká smlouvy o prodeji výrobce.