Rentabilitu vyroby za studena

Po nìjakou dobu ve Skotsku byl odhalen skandál související s pøidáváním koòského masa do hovìzího masa, co¾ mìlo za následek sta¾ení podezøelých masných výrobkù z øad obchodních øetìzcù v západní Evropì. Bohu¾el, s mnoha podobnými skandály, jsme se stìhuje do témìø v¹ech evropských kontinentù. Ve ©výcarsku bylo zji¹tìno, ¾e místo hovìzí svíèkové bylo místo hovìzí svíèkové prodáno speciálnì vytvoøené a barevné vepøové maso. Na druhou stranu Nìmci s hrùzou objevili, ¾e drahá vejce, teoreticky tekoucí z ekologických farem, v èinnostech ukázala, ¾e vejce znièená kuøaty na farmách v Dolním Sasku a Meklenbursku.

Vý¹e uvedené zneu¾ití spojené s èinností producentù potravin a velkoobchodníkù s uzeným masem potvrzuje ji¾ existující trend, podle kterého jsou tyto úspory receptem na dosa¾ení trhu a kvalita masa zùstává jen okrajovou zále¾itostí. Je otevøeným tajemstvím, ¾e èasto pou¾ívanou metodou ve velkoobchodech s klobásou jsou plnìné masné výrobky se solankami, které pomáhají jejich velikosti. Injektory, s tisíci jehlami, èerpají vodu do masa s konzervaèními látkami, plnivy a polyfosfory. To zvy¹uje ziskovost produkce masných výrobkù, proto¾e solný roztok je nìkdy dokonce polovièní ne¾ hmotnost klobásy, co¾ naznaèuje, ¾e jeden kilogram masa mù¾e získat jeden a pùl kilogramu masných výrobkù. Je tøeba pøitáhnout pozornost ke kartám vyléèeného masa a jít ven z tìch, které byly nafouknuté chemií.

To v¹e se dìje ve vzne¹enosti zákona, proto¾e místo kdysi respektovaných receptù a pravidel upravujících výrobu uzenin s vynikající hodnotou, mù¾e nyní prakticky jakýkoli výrobek podobný mase ¾ít legálnì prodávaný prostøednictvím velkoobchodníka s uzeninami. MOM (tj. Tzv. Mechanicky oddìlené maso si v¹imne masného odpadu, který vzniká pøi oddìlování kostry od správného masa. ©lachy, chrupavky, kostní døeò, tuk, membrány, køídla, drcené kosti, zbytky peøí a chlupù jsou pod tlakem stlaèovány pøes separátor a získaná bunièina je dùle¾itou souèástí nejlevnìj¹ích masných výrobkù. MOM neobsahuje prakticky ¾ádnou nutrièní hodnotu, je v¹ak obohacen o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a látky zlep¹ující chu». Stojí za to strávit trochu nic na osvìdèených produktech dobrého stavu místo otravy tìla ...