Program spoleenosti logo

Software Enova se dr¾í skupiny ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících správu názvù a zdrojù podnikù. Jejím výrobcem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace byla vytvoøena v modulární tvorbì. Ka¾dý z nich trpí jinou oblastí èinnosti spoleènosti (fakturace, mzdové úèetnictví, personální øízení, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek apod.. Software lze zakoupit u autorizovaného partnera Enova Kraków.

Program Enova je velmi u¾iteèný. Funguje dobøe s profesionálním softwarem a bohatými operaèními systémy. Dany je pro malé a malé firmy, které pomáhají v jiných odvìtvích. Jeho provoz je velmi praktický díky pøehlednému grafickému rozhraní. Dodateèné a rozsáhlé ¹kolení v jeho pou¾ívání není nutné.Software Enova vám dává mo¾nost praktikovat pohodlí. je pohodlné a velké øe¹ení. V pøípadì jakýchkoliv problémù s jeho provozem se mù¾ete obrátit na výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce, který v¹echny dotazy zodpoví. Licenèní smlouva navíc poskytuje klientovi pøístup k „nedávné telefonní lince“ s lékaøi (5 dní v týdnu.Program Enova je na polském trhu od roku 2002 a v té dobì získal dùvìru asi 6500 firem a podnikù. Získal také ocenìní Inovace roku 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tato metoda poèítá s uplynutím lhùty pro potøeby konkrétní znaèky. Jeho roz¹iøování nevy¾aduje zmìnu, známou migraci a základní komunikaci. Enova ukládá data po celou dobu provozu spoleènosti. Výmìna závisí pouze na nìkterých prvcích programu.Soneta také vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové a úèetní kanceláøe. Díky tomu je pøijatelný pro u¾ivatele slu¾eb v oblasti úèetnictví na základì pau¹álních a obchodních knih.