Prace ueitel anglietiny var avska

Pøekladatelská práce je velmi jemná a jemná. Pøedev¹ím bychom si mìli uvìdomit situaci od souèasnosti, co to je a jaký je její základní úèel. Pøekladatel, na rozdíl od vnìj¹ích okolností, je nejen pøelo¾en. Jejím prvním krokem je vzájemná komunikace lidí, kteøí mluví rùznými jazyky. A» u¾ je komunikuje prostøednictvím dopisù a písemných textù, nebo pomáhá pøi pøímé komunikaci, pak jsou tu zcela nové vìci. Je v¹ak dùle¾ité si uvìdomit pøítomnost, ¾e prostì komunikuje, a je tudí¾ klíèový konec jeho funkce.

Jakým zpùsobem pak mù¾e tyto lidi komunikovat mezi sebou?Za prvé, bude urèitì definovat ¾ivì, pravidelnì. Zadruhé budou provedeny písemné pøeklady, které budou vytvoøeny bez pøítomnosti komunikujících osob èi entit.

Pokud jde dále, stojí za to rozli¹ovat mezi typy osobních a pøímých pøekladù. Souèasné a po sobì jdoucí interpretace naleznete zde.

Souèasné interpretace se nazývají ty, které bì¾í paralelnì s pøelo¾eným textem. V souèasném okam¾iku mluví jedna osoba a v tomto okam¾iku a v èase je prohlá¹ení tlumoèníka. Tento posun je v souèasné dobì jen minimální a trvá pouze èasový segment, který je u¾iteèný pro pøekladatele, aby získal obsah výkazu.

Druhá skupina pøekladù je po sobì následující interpretace. A pøesnì, po sobì následující interpretace budeme nazývat ty, které se dìlají "kousek po kousku". Mluvèí dává svùj názor, pak udìlá pauzu a umo¾ní pøekladateli pøelo¾it tento komponent. Pøekladatel v prùbìhu výpovìdí mù¾e vzít poznámky, pamatovat si, mo¾ná pro mnoho nových systémù zakódovat to, co je dùle¾ité z pozornosti. Nejdùle¾itìj¹í je, aby se tyto ¹kolení provádìly peèlivì a poskytovaly pøedev¹ím vìci, smysl, význam a nereprodukovaly slova pøesnì.