Povolani poekladatelky poselstvi

21. století je silným vývojem poptávky po novém druhu pøekladu. Souèasnì nemù¾ete být lhostejní k tomu, ¾e lokality softwaru v souèasné dobì hrají velkou roli. Co je za tìchto znalostí skryto?

Øada èinností upravujících produkt na problémy místního trhu, mezi nì¾ patøí softwarový pøeklad, a tedy i zruèný pøeklad softwarových zpráv a dokumentace do urèitého jazyka a pøesto jej pøizpùsobit poslednímu jazyku. Zabývá se takovými nápady, jako je úprava formátu dat nebo tøídìní písmen v abecedì.Profesionální lokalizace softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù se specializací na terminologii IT, jako¾ i programátorù a in¾enýrù. Jazykové kompetence jsou spojeny s dovednostmi a dovednostmi v kombinaci s plány ERP, SCM, CRM, programy podporujícími plánování a uvedení do provozu nebo bankovní software. Spolehlivé umístìní se dìlá na spektru pøíle¾itostí k dosa¾ení zahranièního trhu se softwarem, a to se pravdìpodobnì významnì promítne do celého úspìchu spoleènosti.Zavedení zbo¾í na svìtové námìstí se týká internacionalizace výrobkù. Jak se li¹í od místa?Internacionalizace proto jednodu¹e pøizpùsobuje produkty po¾adavkùm potenciálních kupcù, ani¾ by se pøihlí¾elo k rùzným místním specifikacím, kdy je lokalita primárnì reagovat na poøadí konkrétních trhù, ale je zahrnuto do èastých potøeb této lokality. Místo je tedy vytvoøeno speciálnì pro ka¾dý trh a internacionalizace jednou pro daný produkt. Nicménì oba procesy se vzájemnì rozvíjejí a mají velké plány na globální trhy, stojí za to zvá¾it oba.Existují závislosti mezi lokalizací a internacionalizací, které by mìly být vzaty v úvahu pøi provádìní tìchto procesù. Pøed pøijetím místa byste si mìli dát internacionalizaci. Stojí za to pøemý¹let, proto¾e dobøe provedená internacionalizace výraznì sni¾uje èas potøebný pro lokalizaci, co¾ prodlu¾uje dobu, která platí pro u¾ívání zbo¾í na námìstí. Tato hra, dobøe provedená internacionalizace, se uplatòuje se zárukou prospì¹ného uvedení zbo¾í na cílové veletrhy bez rizika zpracování softwaru bezprostøednì po fázi lokalizace.Spolehlivá lokalizace softwaru mù¾e být klíèem k úspìchu v podnikání.