Pokladni instalater

Spartanol

S pokladnami jsme v ka¾dém obchodì nebo supermarketu - tím, ¾e se uskuteèní maloobchodní prodej. Pouze od zaèátku. Jaká je tedy fiskální pokladna?

Pokladní systémy jsou také známé jako pokladny, tak¾e nic nového jako elektronické zaøízení, díky nìmu¾ vidíme obrat a vý¹i tepelné danì a DPH splatné z maloobchodního prodeje. Na svìtì existují fiskální zaøízení, která nemají fiskální pamì» a údaje o obratu jsou zaznamenány v mezinárodní zabezpeèené pamìti.

Nyní v Polsku jsou v pokladnách poskytovány fiskální pøedstavy o hodnotách OTP (jednorázové programování, které jsou vyznaèeny jedineèným èíslem, v nìm¾ jsou ulo¾ena èistá a daòová èástka pro øe¹ení k datu prodeje. Celková daò a hrubá cena se samozøejmì doporuèuje.

Rozdìlení pokladen.Kvùli vybudování registraèních pokladen poèítá s jednoduchými pokladnami Elektronický pokladní rejstøík (ECR, který:- spolupracovat s poèítaèi;- jsou to fiskální tiskárny;- jsou to poèítaèové pokladny;- systémy POS / EPOS (prodejní místo / elektronický prodejní místo;- jsou terminály pokladny.

Systémy, které se pou¾ívají v souètech, se také vyznaèují dvìma hlavními systémy:- autonomní systémy (pracovní pokladna a aplikaèní program jsou vybrány uvnitø pokladny, jako jsou: POS, ECR, plná komoditní základna PLU, seznam kódù, názvy komodit pøiøazené písmennými znaky danì z PTU (daò z zbo¾í také slu¾by;- poèítaèové systémy (k tomuto problému chybí èíselná klávesnice, ale fiskální tiskárna obsahuje nìkolik tlaèítek pro tisk denní fiskální zprávy. Prodej v moderní vý¹i se provádí pomocí aplikaèního programu bì¾ícího v poèítaèi, který také øídí soubor fiskálních instrukcí.

firma