Pokladna jako

Pokladna, známá jako pokladna, jako auto chce být spojena s pravidelnou revizí. Aèkoli v posledním pøípadì se toto pøezkoumání má provést nejpozdìji dva roky od posledního pøezkumu nebo fiskalizace. Pøehled pokladny, cena krizí osciluje v mo¾nostech od 100 PLN do 200 PLN pøi dojí¾dìní.

Povinnost pøezkoumávat pokladnu pochází ze zdravých právních pøedpisù. Právním základem dvouletého pøezkumu finanèního pokladníka je § 7 odst. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 vyhlá¹ky ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 v historii podmínek pro u¾ívání pokladen. Podle pøedpokladù a zejména podle ustanovení § 61 odst. 3 trestního zákoníku se neposkytnutí nebo pøedèasné provedení pøehledu v pokladnì pova¾uje za nesprávné vedení knihy a vyhro¾ování ulo¾ení pokut za fiskální trestné èiny. Av¹ak levnìj¹í alternativou ka¾dé dvouleté revize je ka¾doroèní rùst. Kdy¾ hovoøíte o registraci registraèních pokladen, mìli byste se také postarat o urèení správného data, které se provádí na základì daòového øádu. Spolu s umìním. 12 odst. 3 tohoto zákona konèí termíny popsané v kvìtnu konèícím uplynutím dne minulého mìsíce, který zaruèuje datum zahájení data, a pokud takový den nebyl v pøedcházejícím mìsíci - v den, ke kterému do¹lo v daném mìsíci.

Povinnost dohlí¾et na datum kontroly kontroly sedí na hlavì, který je pøedmìtem daòové pokladny. Dr¾itel by mìl informovat servisního technika o tom, ¾e je tøeba provést takovou kontrolu pøed uplynutím dvou let. Pokladní zamìstnanec musí do 5 dnù ode dne fiskálního oznámení pøipraveného u¾ivatelem provést povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 rozhodnutí o registraèních pokladnách.

Pøezkoumání technického stavu pokladny by mìlo pøedev¹ím kontrolovat: stav v¹ech kontrol, stav bydlení, srozumitelnost daòových dokladù, pracovní program, správný provoz, stav pamìti a stav baterií.Po vylouèení vystavení sankcí na kartì daòového úøadu by se daòový poplatník mìl starat o data pøezkoumání pokladny.