Pokladna farex kf 02 perla

V první øadì je tøeba mít na pamìti, ¾e pokladna a finanèní tiskárna nejsou stejné. Existují souèasné nástroje, které se výraznì li¹í. I kdy¾ jsou èasto zmateni, mají své vlastní systémy registrace prodeje a jsou charakterizováni rùznými funkcemi.

Pokladny mají kompletní zpùsob prodeje. Obsahují databázi materiálù a slu¾eb, co¾ znamená, ¾e nemusí být pøipojeny k ¾ádnému jinému zaøízení. Mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e mají ménì práce ne¾ finanèní tiskárny jsou pøístupnìj¹í, co¾ je samozøejmì výhoda. Je známo, ¾e v¹ichni se na to dívají, aby vydìlali co nejvíce a zároveò, kdy¾ trávím nejménì.Fiskální tiskárny jsou zvý¹ené pokladny. Kromì mo¾nosti tisku finanèních pøíjmù a cílení na prodejní systém mají je¹tì rozsáhlej¹í funkce. Napøíklad mohou kontrolovat sklad produktù, které má daná spoleènost cenovì dostupným zpùsobem. Díky takové nabídce v¾dy víte, co mù¾e chybìt v obchodì v urèitém okam¾iku a co by mìlo být zakoupeno v pravý èas. Kromì své módy, mù¾ete zadat rùzné akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale také levnìj¹í prodej výsledkù v balíèku, napøíklad: Prodám dva produkty a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í nevýhodou je proto to, ¾e mají funkci pøímého tisku faktur DPH, kdy také nabídku na zlep¹ení pøíjmu pøed tiskem. Tyto návrhy nemají fiskální pokladny. Pøi poznávání z registraèních pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a øádnì fungují, musí být pøipojeny k externímu prodejnímu systému, tj. Poèítaèi. Tam je jak výhoda, tak chyba. Rozhodnutí je aktuální, ¾e bez poèítaèe není mo¾nost tisknout úètenky. Nákup poèítaèe je proto dodateèným nákladem. Výhodou je, ¾e prodejní data umístìná v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a èitelnìj¹í. Fiskální tiskárny proto dobøe fungují ve významech, kde jsou základy produktu velmi intenzivní. I pøes obrovskou výhodu výhod fiskální tiskárny na pokladnì, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za zvá¾ení, zda je takové specializované vybavení uvedeno. U ¾en provozujících malé obchody není systém funkcí tak výhodný a náklady na pokladnu jsou slab¹í ne¾ fiskální tiskárny.