Po adavky na bezpeenostni politiku

ATEX je právní akt Evropské unie, který upravuje bezpeènostní po¾adavky a zdravotní kontroly, které musí splòovat ka¾dý výrobek urèený pro funkce v oblastech ohro¾ených výbuchem. Nejnovìj¹í informace vyplývající z práce na sjednocení stávajících norem ATEX 2014/34 / UE nabývají úèinnosti od 20. dubna 2016, v¹echny práce vy¾adují následující oznaèení:

1. Identifikaèní èíslo oznaèení CE druhý, který dal potvrzení o provedení tøetího výbuchu, ètvrté skupiny výbuchu, kategorie 5. Zaøízení 6. typ ochrany proti výbuchu, sedmé podskupinì výbuchu 8. teplotách tøídy.V¹echna zaøízení musí být konstruována tak, aby bìhem vìcí nepøedstavovala nebezpeèí. Vydávání osvìdèení autorizovanou osobou (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp Gliwice se smísí s následujícími postupy: 1. standardní ES pøezkou¹ení - nemocný na place, aby zajistily, ¾e kurz splòuje základní po¾adavky smìrnice, zaji¹tìní 2. výrobní kvalita - postup pro schválení systému jakosti umo¾ní CE výrobek CE a prohlá¹ení o shodì 3. ovìøením výrobku - zku¹enosti øízení a testování ka¾dého materiálu vyrábìného v místì urèení souhlas k informacím, zaji¹tìním kvalitního materiálu 4. - postup pro stanovení slou¾í k systému jakosti, vèetnì výstupní kontroly a zku¹enosti produktù 5. dohoda s typem - postup provést pøíslu¹nou testování ka¾dé kopie vyrobené výrobcem, aby zajistila pocit umo¾òuje zákazníkovi uvedenou v typem a po¾adavky EK v principu známým, ¹estý vnitøní kontroly výroba - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, musí být doklady uchovávány po dobu 10 let od poslední jednotky 7. pøenos technické dokumentace oznámenému subjektu pøi skladování daného plánem, dokumentace by mìla mít obecný popis, design, výkresy, schémata, popisy, seznam norem,, vede k testu a výpoèty, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.