Oizeni projektu

Ekonomické ovládání je nedílnou souèástí kontroly v ka¾dé solidní spoleènosti. Kontrola je urèení poptávky po finanèních opatøeních, ziskovosti metod financování spoleènosti, nákladù a zisku, a dokonce i ekonomické likvidity a názorù na efektivitu kapitálových investic.

Kontrola mù¾e být pou¾ita ve tøech fázích:- plánování,- provádìní,- ovládání.

Poprvé byla v USA ve 30. letech 20. století pou¾ívána kontrola. Zasáhl na dalekém kontinentu, pøedev¹ím díky nìmeckým firmám. Sledujeme jeho neustálý vývoj od padesátých let minulého století. Pøi¹el do nejbli¾¹í zemì pøedev¹ím díky poboèce mezinárodních korporací, aèkoli stále vìt¹í a støednì velké spoleènosti, nìkdy dokonce ne zcela vìdomì, zaèínají zavádìt kontrolní nástroje. Mù¾ete snadno vidìt, ¾e s kontrolou musíme jednat v¹ude, kde se tyto aspekty objevují v øízení:

- systém decentralizovaného øízení ve jménu,- zamìøená spoleènost existuje k dosa¾ení striktnì definovaných cílù,- byl zaveden motivaèní systém pro efektivnìj¹í práci spoleènosti,- vedení úèetnictví je zamìøeno na provádìní racionálních finanèních rozhodnutí,- Dobøe øízený systém shroma¾ïování informací,

Zavedení pravidel finanèního øízení ve spoleènosti automaticky tlaèí ¾eleznici do jejích forem. Její organizaèní struktura, systém finanèního vypoøádání, jako¾ i obìh dokumentù ve spoleènosti se mìní. Není mo¾né provádìt správné ekonomické øízení bez dobrých poèítaèových programù. Finanèní kontrola má zvlá¹tní vliv na efektivní øízení spoleènosti, co¾ není pøípad, pokud pøecházíme do mana¾erského úèetnictví.