Oizeni kapitalu v bankach

Správa dobrých zdrojù je nemo¾né. Nedostatek dovedností v tomto smìru ji¾ vedl mnoho spoleèností a¾ do konce. Proè je dovedná správa u¾iteèného materiálu tak dùle¾itá?

Zamìstnanec se musí ve spoleènosti cítit dalekoV první øadì je tøeba pøemý¹let o tom, co je vlastnì vý¹e uvedená oblast. Nìkteøí lidé jsou nesprávnì pøesvìdèeni, ¾e správa dobrého kapitálu není nic jiného ne¾ manipulace. Skuteènost po tom v¹em existuje, ¾e povìdomí o této vìtvi obchodu je pøedev¹ím úvodem k tomu, ¾e èlovìk by se v polské spoleènosti cítil hodnì. Jako Andrew Carnegie, prùmyslník, který je na¹ím èasem pít od rùzných hostù na svìtì, øekl: "Lidé dìlají peníze, ale budou vás následovat dal¹í míli, pokud jim uká¾ete, ¾e mají vliv, budete odmìòovat chválou a svolením."

Systém motivace a spokojenostiV praxi se øízení lidského kapitálu spoléhá na to, ¾e poslední z nich uplatní metodu odmìòování a motivace. Je to v¹echno o tom, aby se host cítil dobøe v polské spoleènosti, proto¾e je to pøedev¹ím od nìj, který bych chtìl prodat, pracovat a vydìlávat si pøíjmy. Mìlo by být zøejmé, ¾e vá¹ vlastní sklad je tvoøen lidmi, kteøí jsou jako orgány v lidském tìle. Pokud jsou orgány po¹kozeny, tìlo nebude správnì fungovat. Mìlo by být také chápáno, ¾e motivací nejsou pouze penì¾ní bonusy (které jsou samozøejmì nutné, poslat k rychlej¹ímu pøipojení èlovìka k blízké spoleènosti, ale také slovní bonusy. Dobrým stylem je pochválit zamìstnance za dobøe odvedenou práci, respektovat ho a navázat pøátelství. Na druhou stranu bychom mìli vìdìt, ¾e máme právo poukázat na chybu u osoby, která své cíle øádnì neplní, a v dùsledku toho, pokud na¹e varování nepomohla, neøe¹ila ji a uznala vhodnìj¹ího zamìstnance.

Atmosféra v praxiPracovala jsem, kdy¾ jsem byla ve spoleènosti, kterou døíve propustila ¾ena. Dùvod pro odvolání byl bájeènì pøirozený - ve spoleènosti se necítil moc, bylo to, jako byste to nebrali s respektem, to znamená, ¾e prezident nemìl ¾ádné pøesvìdèení o konkrétním øízení lidského materiálu. Po nìkolika týdnech dostala ¾ena, jak byla vysoce kvalifikovaná, práci v celé spoleènosti. A teï, asi o mìsíc pozdìji, ji prezident zaèal nazývat potøebou èíst zpìt a slibovat vy¹¹í pøíjmy. A víte, co zpùsobilo tuto osobu? Odmítla, proto¾e v jiné spoleènosti byla atmosféra mnohem zajímavìj¹í a oèekávala tam lep¹í. Abych to shrnul, dobrý zpùsob, jak spravovat dobré zdroje, je nejen nabízet bonusy, ale také schopnost poskytnout pøíjemnou atmosféru v umìní, proto¾e dobrý èlovìk funguje lépe.