Nouzove osvitleni ve kolach

Systémy nouzového osvìtlení jsou v tomto odvìtví velmi dùle¾itou silou. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými èástmi, mohou být v pøípadì náhlého nedostatku osvìtlení trvale zranìni a dokonce ohro¾eni. Pøi ztrátì napájecího zdroje zaøízení pøestanou pracovat, ale motory zrychlené na vysoké otáèky se zastaví a¾ po nìkolika okam¾icích po pøeru¹ení aktuálního efektu.

Dokonce i v tìchto strojích, kde byly implementovány systémy, které automaticky zabraòují pohybu pohyblivých komponent po odpojení napìtí, je jejich zastavení témìø zcela rychlé. Aby se pøede¹lo takovým událostem, mìly by být pou¾ity systémy nouzového osvìtlení. Ty se spoléhají na druhé typy, ale úkolem v¹ech je udr¾ovat osvìtlení místností po jedno období po výpadku proudu. Díky tomu mohou zamìstnanci bezpeènì zastavit stroje a v pøípadì po¾áru snadno opustit budovu.

Nejpopulárnìj¹ím zpùsobem nouzového osvìtlení, které je vhodné nejen v sektoru, ale i v obytných prostorách, jsou speciální svítidla. Zaøízení pro nouzové osvìtlení má malou vestavìnou baterii, která uchovává elektøinu bìhem øádné instalace. V období náhlého výpadku elektrického proudu spíná speciální elektronický obvod napájení svítidla na energii z akumulátoru. Svìtlo svítí, dokud není vybitá baterie. Systém svítidel spoèívá v tom, ¾e urèité funkce, jako je pou¾ití malých baterií, jsou jen nìkolik desítek nebo nìkdy více ne¾ tucet minut osvìtlení.

Nová teoretická metoda, která se v této oblasti podniká, je najít dal¹í místnost, kde jsou instalovány velké baterie a øídicí programy. Je mo¾né pou¾ít generátor, díky nìmu¾ mù¾e být nejen nouzové osvìtlení schopno pracovat po mnoho hodin, ale i èinnost mù¾e být pøenesena do jiných zaøízení, podobnì jako poèítaèe nebo nìkteré stroje.