Ni i psychoterapie 42

V tomto materiálu se budeme sna¾it zkou¹ku pøedat: co je psychoterapie?

http://pure-prov.eu Prolesan PureProlesan Pure - Úèinné øe¹ení problémù s hubnutím!

Jistì v¹ichni víme, ¾e psychoterapie je druh akcí, jejich¾ cílem je pøinést úlevu v du¹evním nebo fyzickém utrpení. Psychoterapie je také slo¾itým procesem, jedním z nich je zmìna zpùsobu my¹lení pacienta a chování, které mù¾e být pro pacienta tì¾ké trpìt. Psycholog má správné znalosti, které mu ve 100% umo¾ní pochopit problém, s ním¾ pacient trpí, a po porozumìní pacientovi bude schopen pou¾ít vhodnou léèebnou techniku.

Psychoterapie je zvlá¹tì záva¾ný proces. Aby se pacient mohl vypoøádat s jeho problémem, potøebuje nejen, aby se realisticky uvidìl, ale navíc si musí v¹imnout svých malých stran, hnìvu, strachù nebo nelibosti pro jiné lidi. Psychoterapie je pak nejen rozhovorem s doktorem, který se ocitá na zádech pacienta a øíká, ¾e celá bude vèas. Psychoterapie je mimoøádný vztah, v nìm¾ pacient z psychoterapeuta lépe porozumí na¹im tématùm i zdrojùm jeho utrpení.

Èasto sly¹íme od jednotlivých ¾en, ¾e v nich psychoterapie vyvolává strach. Takový prùbìh plánování pøiná¹í skuteènost, ¾e ka¾dý má je¹tì málo vìdy o psychoterapii dodnes. A proto víme, ¾e pokud nemù¾eme nìco udìlat, je to úèinný zpùsob strachu v nás.

Kolik je psychoterapie? V psychoterapii neexistují ¾ádné pevné postupy, které by rozhodovaly o tom, kolik psychoterapie má ¾ít. Ka¾dý pacient, který je nabízen terapeutovi, má jiný problém, a to, co se v nìm dìje, vy¾aduje zvlá¹tní pøístup. A dokonce i psychoterapeut bìhem dùle¾itého setkání je velmi obtí¾né urèit, jak mù¾e léèba trvat, ale mù¾e být zhruba pozorována mno¾stvím problémù, s nimi¾ pacient komunikuje s psychoterapeut.Proto lze bezpeènì konstatovat, ¾e psychoterapie spoèívá ve zmìnì zpùsobu my¹lení osoby, která patøí k terapii, a poskytuje jí úlevu v jeho du¹evním výskytu.