Nevybu nych kontejneru

Ochrana proti výbuchu je prevence proti výbuchu, která je jedním z nejdùle¾itìj¹ích úkolù v oblastech ohro¾ených takovýmto výbuchem. Jako správnou prevenci vznícení nebo po¾áru je tøeba pøipravit dobrý systém ochrany proti výbuchu. Tyto øe¹ení budou pou¾ity pøedev¹ím v celých oblastech, které jsou ohro¾eny výbuchem po¾áru.

Zároveò budou pøijata diskutovány zpùsoby v¹ude tam, kde jsou výbu¹né prach v odvìtví. U bezpeènostního plánu pøed vypuknutím otáèek v první èásti, která je èinitel útlumu výbuchu. Tento proces je pøedev¹ím zamìøen na seznámení se s poèáteèní fází výbuchu. Potom pou¾ijte opatøení, jeho¾ cílem bude vyrovnat výbuch v konkrétním zaøízení. V dùsledku toho se exploze nehýbe a po zapálení je potlaèena. V¹e ho koupí, oheò se nehýbe. Souèasný postup je jedním z nejuniverzálnìj¹ích zpùsobù ochrany pøed výbuchem, a je-li to pøijde teï, aby byl chránìn proti jeho úèinkùm. Sni¾uje úèinky výbuchu. V této dobì ukazuje takové okam¾iky válcù hasivo, tlakové senzory, optické senzory a øídicí jednotky prachu. Dal¹ím krokem je zmírnìní výbuchu. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v tom, ¾e osoby, které utrpí výbuch mimo chránìné zaøízení, pøebírají. V dùsledku toho se tlak v zaøízení vrátí na správnou úroveò. Mezi systémy uvedené pomocné panely dekompresní klopou a mechanismus samozavírací & nbsp; Bezplamenné pojistné systémy. Poslední dobou systému ochrany proti výbuchu je odpojení výbuchu. Systém izolace výbuchu je pøítomen. Je to jeho povinnost nejdøíve vypnout potrubí a kanály. Proè? Za prvé, proto¾e dvì pøedchozí metody eliminují pouze úèinky po¾áru. Nicménì, nìkteré zbytkové úèinky výbuchu mù¾e procházet skrze potrubí a kanálù, které by mohly mít vliv na sekundární exploze, a to i v mnoha nepøíjemných úèinkù. Proto systém pova¾uje za konec prevence uzavíracím ji¾ uvedené sekundární exploze. Pøíklady jsou válce s hasicí látkou, uzavírací ventily, ¹oupátka, klapky cut-off systémy výbuchu i svìtlo a podobnì.