Nebezpeei vybuchu prachu

Nutnost pøipravit podrobnou dokumentaci v kombinaci s hrozbou výbuchu le¾í na bedrech podnikatelù, kteøí pøepravují, skladují nebo skladují zbo¾í, které by mohlo zpùsobit výbuch. Jsou to poslední, ne jen plyny a kapalná paliva, která se k takové hrozbì obvykle pøibli¾ují. K tzv. Skupinì zbo¾í patøí i tzv pevné látky s vysokým stupnìm rozpadu. Takové èástice se mohou snadno vznítit, kdy¾ je teplota pøíli¹ vysoká. Odtud je to jen krok k potenciální explozi.

Pøíslu¹né právní aktyAnalýza rizika musí být provedena na základì aktuálnì platných právních pøedpisù. V tomto pøípadì se jedná pøedev¹ím o naøízení ministra rolí v situaci minimálních po¾adavkù na ochranu zdraví a bezpeènost v prostøedích, ve kterých existuje mo¾nost výbuchu. Zmìna mo¾nosti pøíslu¹né dokumentace, která je výsledkem vý¹e uvedené analýzy, se odrá¾í v zákonì ministra du¹evních vìcí a úøadù v situaci po¾ární ochrany staveb. Tyto dva texty jsou klíèovými ustanoveními v rolích spojených s pomocí pøed výbuchem. Pravidla týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, v nich¾ tato rizika ¾ijí, vy¾adují pøizpùsobení se doporuèením tìchto pøedpisù.

Kdo by mìl provést analýzu?Analýza rizika výbuchu by mìla být provádìna profesionální spoleèností, která má dobrou kvalifikaci. Provede vyhodnocení objektu a sdìlí jeho vztah na základì významného právního statusu a porovná status s dokumentací ji¾ existující v daném zaøízení. Teprve pak si mù¾ete být jisti, ¾e celý postup bude dokonèen v souladu s dùle¾itými pøedpisy, a skuteènosti budou provedeny správnì.