Legalizace pokladny

Závazky, které pøicházejí na dr¾itele pokladen, nezahrnují pouze práce spojené s jejich dovozem a fiscalizací. Naopak se zajímají pøedev¹ím o pozdìj¹í období, ve kterém vyu¾íváme informace z pokladny. Co tedy dodr¾uje cíle?

Co nás daòové zákony vy¾adují, abychom se dr¾eli a pou¾ívali registraèní pokladny?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

Dùle¾itou otázkou je tvorba pøíjmù. Sly¹eli jste o tom, jak se kupující dostávají od prodejcù. Odkud tyto akcie pocházejí? Potvrzení je skuteènost, ¾e daò splatná daòovému úøadu byla zahrnuta do prohlá¹ení prodejce. ®ádný pøíjem, mù¾e to souviset s tím, ¾e tato daò nebyla zahrnuta. Tak¾e jsme tu, abychom pøijali lék na daòovou a konkurenèní nespravedlnost.

2. Denní fiskální zpráva.

Denní fiskální zpráva je novým závazkem, k nìmu¾ je podnikatel nucen. Na konci ka¾dého dne (ale také pøed obchodem na dal¹í den je podnikatel povinen podat zprávu. V ní bude mít danou daòovou hodnotu, kterou podnikatel zaplatí daòovému úøadu, který je pro na¹i centrálu typický. Simple? Nezapomeòte, ¾e tato zpráva je inzerována v úspìchu fiskální kontroly.

3. Mìsíèní fiskální zpráva.

Také v pøípadì úspìchu denní zprávy je nutné provést obdobnou mìsíèní zprávu. Jde o to samozøejmì vzít v úvahu hodnotu celé danì, kterou musíme platit za celý mìsíc. Kdy bychom mìli udìlat tuto zprávu? Z tohoto dùvodu je my¹lenka pomìrnì jednoduchá. Mìsíèní fiskální zpráva si pøeje uèinit do posledního dne mìsíce, kterého se týká.

4. Pokladna.

Majetek z fiskální pokladny se mísí s povinností zadávat zápisy do pokladny. Je dùle¾ité, aby tyto záznamy, stejnì jako v¹echny knihy, byly ulo¾eny v pozadí umístìném v tìsné blízkosti pokladen. Tyto texty budou samozøejmì dotázány pøi provádìní daòové kontroly u podnikatele u daòového úøadu.

Shrnutí: & nbsp; Pokladny mají mnoho povinností. Vydáním je v¹ak garantujeme, ¾e budeme plnì fungovat legálnì. Doká¾eme to s mo¾ností prokázání rùzných daòových kontrol provedených daòovým úøadem.