Konsekutivni tlumoeeni

Konsekutivní tlumoèení, známé jako post-pøeklad, je samo o sobì poøadí výkladu a funguje po øeèi mluvèího. Pøekladatel se dostane pøímo k øeèníkovi, pozornì poslouchá své výroky a po tom, co to dìlá, hraje v tomto jazyku sumec. Èasto pou¾ívá pøedtím vylosované poznámky bìhem øeèi. V tomto okam¾iku jsou po sobì jdoucí interpretace nahrazeny simultánní interpretací.

Postupná interpretaèní technika se dìje pro výbìr, ale nejdùle¾itìj¹í radu a úèel zprávy. (Anglický "tlumoèník" pochází z anglického slovesa "interpretovat".Konsekutivní tlumoèení se pou¾ívá hlavnì pro malý poèet úèastníkù, napø. Na odborných setkáních, prohlídkách, bìhem jednání, ¹kolení, tiskových konferencích nebo obchodních schùzkách. Konsekutivní tlumoèení se stále pou¾ívá, pokud poøadatel není schopen zajistit potøebné vybavení pro simultánní tlumoèení. Nìkdy k tomu dochází i skuteènost, ¾e i zku¹ený pøekladatel dává pøednost pøekladu krat¹ích fragmentù prohlá¹ení nebo dokonce vìty po vìtì, abych mohl jen vyjádøit obsah výpovìdi. Je to v¹ak rychlý pøeklad. Konsekutivní tlumoèení je rozdìleno pouze pøekladem spojení do délky fragmentù, které mají být pøelo¾eny. Na rozsáhlej¹ích schùzkách jsou praktikovány pøeklady, proto¾e jsou pro u¾ivatele ponìkud nároèné, proto¾e je nucen èekat nìkolik sekund na trénink.Konsekutivní tlumoèení je skvìlá práce, která vy¾aduje, aby pøekladatel mìl øádné vzdìlání a pøekrásnou výuku jazykù. Dobøe pøipravená a pøipravená, je schopna znovu vytvoøit dokonce desetminutovou øeè. Vliv není èas na pøemý¹lení o správném slovu. Pøi pøekladu musí pamatovat èísla, data, jména nebo spoleènosti. Aby uchoval kvalitu pøekladu pøed vstupem do ètení, mìl by následný tlumoèník získat potøebné materiály o tématu a uèit se pøeklad. Mohou to být texty projevù nebo prezentací.