Kolposkopie 1

Colposcope je spoleènost zabývající se optickými zaøízeními, která se pou¾ívá bìhem kolposkopického vy¹etøení, které spoèívá v pozorování oblasti dìlo¾ního èípku, spodní èásti jeho kanálu, jako¾ i vagíny a vulvy. Bohu¾el i v minulém století byla kolposkopie obecnì podceòována a pova¾ována za obtí¾nou a obtí¾nou a ne objektivní. V souèasné dobì v¹ak lze vidìt radikální zmìnu postavení, pokud jde o kolposkopické vy¹etøení, které se zvý¹ilo kvùli mo¾nosti bezprecedentního pokroku v diagnostice patologického onemocnìní dìlo¾ního èípku.Kolposkopie umo¾nila okam¾itì identifikovat gynekologické anomálie a správnì rozhodovat o terapii. Kolposkopie umo¾òuje identifikovat preklinické formy rakoviny dìlo¾ního èípku a diagnóza v tomto stadiu znamená úplné vyléèení rakoviny. Kdy¾ to bylo øeèeno, profesionální kolposcope dává nejen pasivní pozorování, ale i cervikální diagnózu pro pøedpokládané neoplastické zmìny. Kolposkopické vy¹etøení umo¾òuje pøesnì rozpoznat záva¾nost eroze a zhodnotit nebo musí jednat se zmìnou, která je skuteènì ¹kodlivá pro zdraví ¾eny.Odborný lékaø, který pou¾ívá kolposkop, mù¾e také pøipravit vulvoskop, tj. Vizuální kontrolu vnìj¹ích pohlavních orgánù. Nová technologie pou¾ívaná v kolposkopech prakticky vylouèila problém nepohodlí u pacientù podstupujících kolposkopii. Sofistikovaná elektronika pou¾itá v tìchto optických nástrojích a pantografy, které se pohybují na urèitém mnohostranném pohybu, uèinily výzkum kolposkopu jednoduchý a silný, co¾ eliminuje v¹echny pøedchozí nevýhody. Navíc vìt¹ina tìchto kolposkopù mù¾e být dodateènì uspoøádána v digitální buòce, která má za cíl dokumentovat prùbìh studie nebo provádìt digitální archivaci na elektronických nosièích.