Ko nekovy dopravnik

©nekové dopravníky se pou¾ívají pøedev¹ím v zemìdìlství, Toto jídlo slou¾í k podávání hotového krmiva ze smì¹ovaèe, pøevodu vlastního krmiva z mlýnku nebo z rozmetadla hnoje. Vzpomíná a platí pro vykládání a nakládání obilí.Maximální pracovní úhel ¹nekových dopravníkù je 45 stupòù. ©nekový dopravník se nazývá zrnitý had nebo ¹nekový podavaè.©nekový dopravník se otáèí k vykládání zemìdìlských pøívìsù nebo plnìní obilných sil. Léèí se i pøi pøepravì obilí. Dopravníky se také pou¾ívají k pøedèi¹tìní zrna. Tento nástroj se obvykle pou¾ívá jako prvek pro výrobu krmiv a linek pro skladování obilí. ©nekové dopravníky jsou zaøízení se vzdáleností 4 a¾ 12 m, výkonem od 7 do 60 T / h, prùmìry trubek od fi 110 do fi 250, motory od 1,5 do 11 kW.©nekové dopravníky jsou velmi cenovì dostupné stavební stroje. Pro jejich ka¾dodenní pou¾ití je zvlá¹tì vhodné zkontrolovat stav lo¾isek a klínových øemenù. Tyto komponenty jsou v misce nejnaléhavìj¹í. Tato hra by mìla být dotázána na úhel práce ¹nekového dopravníku. Musí být maximálnì 45 stupòù.Výjimku tvoøí vertikální dopravníky. Jedná se o nádobí urèené pro vìci na stìnách budov, sil a jiných hospodáøských a hospodáøských budov.©nekové dopravníky mají mnoho výhod. Vyznaèují se vysokou úèinností, nízkou nároèností na opatøení, nízkou cenou, nízkými provozními náklady, snadnou manipulací a mo¾ností zmìny pracovního úhlu dopravníku.Tam jsou také dopravníky pøizpùsobené pro zmìnu polohy. Díky této práci mù¾e být dopravník zaveden do jiných prùmyslových odvìtví. Ne na poli. Dopravníky umo¾òují a mìní úhel sklonu. ©nekový dopravník mù¾e být vybrán se zbývajícími prvky, napø. Násypkou, jinými typy rozdìlovaèù a prodlu¾ovacími segmenty.