Kniha organizace prace

Sedìl v obchodní spoleènosti pro nábytek. Majitel pracoval v obchodì, také ve skladech, které vy¹ly na následujících místech. Právì jsem v takovém skladu pracoval. Objekt byl pøíli¹ malý pro nìkteré zbo¾í, které obsahovalo. Nedostateèný rozvoj prostoru umo¾nil zajímavé situace, nebo» èlovìk sám musel dlouho èekat na nový, proto¾e cesta mezi hromadami nábytku pro pøepravu nákladù na automobily byla pøíli¹ malá.

Pak jsem pochopil, ¾e ve vývoji dne v dne¹ním cvièení byla spousta èasu neproduktivní. Dal¹í vìc, která prodlou¾ila funkci, byla malá osvìtlení, koneckoncù staèilo namontovat jasné lampy pro denní svìtlo, které by problém vyøe¹ily. Zamìstnanec, který vyplnil objednávku pro u¾ivatele, místo toho, aby vidìl znaèku produktu z dálky, se musel ohýbat a hledat a èasto pou¾ívá telefon. Pravdìpodobnì v tomto pøípadì majitel zcela nevìnoval pozornost tìmto zále¾itostem, pozdìji mìl zá¹» o fázi dokonèení jediné objednávky. Myslím si, ¾e dobré místo nebo zaøízení, komodita a ve¹keré ingredience pou¾ívané bìhem v¹ech pracovních dnù mají velký význam. Nejedná se o efektivitu takového zamìstnance, jaká je cena, proto¾e èas je peníze, ale také zamìstnanec je èasto podrá¾dìn, proto¾e by mohl zpùsobit nìco rychleji, za ni¾¹í cenu síly. Existuje mnoho prvkù, které zlep¹ují kvalitu praxe ve skladu. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je obrovské osvìtlení, je nejlep¹í mít ¾árovky a správnou správu zbo¾í ve skladu, aby zamìstnanec neklesl nad ostatní nohy. V závislosti na druhu èasopisu musíme vìnovat pozornost teplotì uvnitø a vlhkosti. V souèasném pøíkladu, kde se uvádí nábytek, je pokoj hodnì suchý, proto¾e vlhkost bude destruktivnì ovlivòovat tìlo, ze kterého je zaøízení vyrobeno. To jsou jen základy, ale jak vidíte, i velké spoleènosti musí zapomenout na dùle¾ité vìci.