Fyzika uzemnini

Elektrostatické uzemnìní je elektrostatické uzemnìní, které se pou¾ívá pøi pøepravì a v¹echny druhy hoølavých kapalin, prá¹kù a plynù. Elektrostatické uzemnìní znaènì omezuje riziko výbuchu nebo vznícení jiného typu hoølavé látky na konci jiskry. Nekontrolovaným výbojem mù¾e vznítit smìs kapaliny a plynu a vytvoøit tak výbuch.

Samozøejmì je mo¾né eliminovat nebezpeèí samovznícení a výbuchu. Aby to umo¾nilo, mìly by mít provedené konstrukce správné uzemnìní, jinými slovy øízené vypou¹tìní elektrostatických nábojù. Tento typ elektrostatického uzemnìní výraznì sní¾í riziko výbuchu pøepravovaných hoølavin. Tento typ jednoduchého uzemnìní se také vyskytuje od zemnící svorky také od vodièe. Dráty pøipojené v zemi jsou charakterizovány nízkým elektrickým odporem a velmi vysokou odolností proti mechanickému po¹kození. Je mo¾né pou¾ít nebezpeènìj¹í uzemnìní, které je ochranným systémem, který zpùsobuje, ¾e je výrobek pøepravován nebo vydán, av¹ak kdy¾ je uzemnìní øádnì pøipojeno.Zajímá vás jistota, kdy¾ jste vedeni tímto typem uzemnìní? Nejèastìji se pou¾ívají pøi nakládání a vykládání ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, barelù, jako¾ i dùkazù o instalaci zaøízení. Vytvoøení nebezpeèí výbuchù a míchání a støíkání nebo èerpání jiného druhu hoølavých látek. Bìhem zásahu do hoølavých látek se elektrická náboje vytváøejí kontaktem nebo separací molekul. Tam, kde vzniká elektrostatický náboj a je umístìn na pozadí hoølavých látek, dodr¾uje vznik hrozby. Dùle¾itým principem jakékoliv ochrany proti elektrostatickému výboji je tak velká svorka a takto namontovaný kabel, který dává mo¾nost provádìt elektrický náboj a¾ do uzemnìní.Dùle¾ité je, ¾e svorky a kabely pou¾ívané v zemi musí provést velmi nároèné pokyny, uvedené na zku¹ební lince. V souèasné dobì pøiná¹ejí nejlep¹í efekty moderní typy uzemnìní systému.