Fiskalni tiskarna a k t

Chcete podnikat? Rozhodli jste se rùst a chtít dal¹í zaøízení? Nezapomeòte, ¾e pokud nechcete mít daòové úøady problémy, zamìøte svùj názor na zaøízení, která zakoupíte. Musíte vìdìt, ¾e pøi nákupu fiskálních tiskáren musí splòovat urèité po¾adavky, bez nich mù¾ete vytváøet dlouhé problémy.

Mnoho dal¹ích podnikatelù si myslí víc ne¾ kde koupit fiskální tiskárnu. Je lep¹í u¹etøit spoustu penìz a nakupovat on-line a v podnikání. Je dobré vìdìt, ¾e pokud chceme u¹etøit peníze, mù¾eme se vystavit pozdìj¹ím kurzùm a problémùm, pokud na¹e tiskárna nesplòuje urèité po¾adavky. Nezapomeòte, ¾e pøi hledání fiskální tiskárny najdete spoustu firem, ale potvrïte, ¾e nabízené tiskárny splní va¹e po¾adavky. Nezapomeòte si koupit krakovské fiskální tiskárny od autorizovaných distributorù. Bylo by dobré, kdyby prodejní místo poskytovalo souèasnì servisní slu¾by v pøípadì selhání zaøízení.

Pro zákonné vedení zápisu na fiskální tiskárnì musí být splnìny dal¹í podmínky:

Rád bych dostal:- finanèní modul a fiskální pamì» obsa¾ené v souètu, souèasný názor ve formì centrálního systému nemù¾e ¾ít- tiskárna pro pøíjem,- dvì displeje zaji¹»ující konstantní odeèet.

Musí existovat fiskální pamì», která existuje pro konkrétní vlo¾enou do misky. Musí být integrován do zastavìného centra s trvanlivou látkou. Fond musí zaznamenat v pamìti nejménì 1830 daòových zpráv za den, 200 nouzových vynulování pamìti, 30 mo¾ností zmìny vý¹e danì. Dokonèení signalizace bìhem nahrávání je nezbytnou skuteèností. Musí mít ochranná opatøení, která zabrání vymazání záznamù obsa¾ených v pamìti. Ka¾dá daòová pokladna by mìla být poji¹tìna vedoucím vedením tak, aby byla stará, pokud byla poru¹ena. Sí»ová baterie, sí»ová baterie, baterie nebo akumulátor musí pøijmout nejménì 200 pøíjmù na výtisk po dobu dvou dnù bez potøeby sí»ového napájení. Její forma musí být upravena tak, aby nemohla nesprávnì poèítat obrat a vý¹i splatné danì.