Finaneni sestavu modelu bydleni

®eleznice v zákonech o DPH, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2015, umo¾nily, aby se registraèní pokladny staly povinným prvkem, který je základem pro vypoøádání operací. Aèkoli v¹ichni podnikatelé to nemusejí dìlat.

Colagella Pure

Odvolání z povinnosti mít registraèní pokladnuPokladny nejsou povinné pro osoby, jejich¾ roèní obrat nepøesahuje 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registraèní pokladnu se vztahuje pouze na spoleènosti, které prodávají zbo¾í jednotlivcùm a zemìdìlcùm. Spoleènosti, které mají za úkol provést vypoøádání s pou¾itím registraèních pokladen, musí souèasnì zaznamenávat ka¾dou transakci, kterou získali po zakoupení pokladny. A spoleènosti, které v prùbìhu roku pøekroèily obrat 20 tisíc zlotých, by mìly zaèít zaznamenávat zisky za pou¾ití pokladny po dvou mìsících, pøièem¾ oèekávají den, kdy tyto limity pøekroèily. Registraèní pokladny nemusejí mít podniky poskytující vzdìlávací, finanèní, poji¹»ovací a telekomunikaèní slu¾by.Osvobození od nákupu hotovostiNákup v hotovosti bude stát nìkolik set zlatých, ale podnikatel, který nakupuje na pokladnu, mohou èekat na provoz a¾ do vý¹e 90% z kupní ceny, hodnota odpoètu nesmí pøekroèit 700 zlotých. Vyhrát takovou srá¾ku, podnikatel, který si koupil pokladnu musí platit v pøímém daòový úøad písemného oznámení sklízí od hotovosti pøed tím, ne¾ zaène vydìlávat peníze, s pøesným oznaèením, pokud jde o pou¾ívání hotovosti s potvrzením o hotovosti nákupu a potvrzení po¾adavkù provozu do záznamového zaøízení spolu s právními pøedpisy o DPH. Úleva dána na nákup penìz mù¾ete ztratit, ale v pøípadì, ¾e hotovost není opravit. Spolu s prodejem záznamového zaøízení akt by mìly být obsluhovány nejménì jednou za 25 mìsícù ve zvlá¹tních slu¾bách.Registrace pokladny souvisí také s povinností uchovávat kopie vydaných úètù (po dobu 2 let a denních, týdenních a mìsíèních zpráv (po dobu 5 let od konce úèetního roku, ve kterém byly pøedlo¾eny. Samozøejmì, pokladník je povinen vydat zákazníkùm pùvodní doklady.