Finaneni plan pro likvidaci dru stevniho vzorku

Program Symfonia je balíèek, který podporuje bìh v køehkých a støedních firmách. Jedná se o dùle¾itý polský integrovaný balíèek, který byl napsán speciálnì pro prostøedí WindowsTM. Tento software pracuje na provozování znaèky ve své trvalé práci ve formì záznamù a servisu ekonomických událostí.

Modul Finance a úèetnictví podporuje nejdùle¾itìj¹í úèetní operace (rezervace dokumentù, rozvahy, zúètování. Modul finanèní analýzy pova¾uje tento úkol pøíli¹ za podporu práce finanèního a ekonomického oddìlení podniku.Aplikace fixních aktiv usnadòuje do znaèné míry evidenci a inventarizaci dlouhodobých aktiv, správných a interních hodnot. Modul HR a mzdový modul se pou¾ívají ke správì platù a dat zamìstnancù. Díky nim je dùle¾ité rychle vypoèítat mzdy, udr¾ovat záznamy o pracovní dobì apod. Spolupracuje s USA a ZUS. Mzdový modul na druhé stranì zahrnuje rùzné zpùsoby odmìòování - generuje výplaty a zprávy. Tiskne a potvrzuje pøevody.Aplikace Handel se úèastní ve vìci prodeje a správy skladu (skladové evidence. Díky tomu je mo¾nost vystavovat skladové doklady, prodej, nákup atd. Stojí za to, ¾e znaèky se zabývají nìkolika poboèkami, a to i v souètu kompatibilních s tiskárnami a pokladnami. Fakturaèní modul je zpracován v maloobchodních a prodejních prostorách. Umo¾òuje vystavovat prodejní doklady (faktury, úèty. Pracuje s fiskálními tiskárnami.Modul Malý úèet byl pøipraven pro spoleènosti, které mají zjednodu¹ené úèty. Léèí se pøi registraci a nakládání s osadami se ZUS (spolupracuje s programem P³atnik. Díky tomu mù¾ete vypoøádat úèty s tituly a zamìstnanci. Zjednodu¹uje analýzy ziskovosti do znaèné míry.