Filtry proti smogu

Ka¾dý den, i na místì i v knize, jsme pokryty nejbohat¹ími vnìj¹ími prvky, tedy dùrazem na blízké pøe¾ití a pohodu. Kromì základních podmínek, jako je umístìní, teplota, vlhkost prostøedí a podobnì, jsme schopni provádìt jak bohaté výpary. Vzduch, který dýcháme, není stoprocentnì èistý, ale kontaminovaný, samozøejmì v jiném stupni. Pøed zneèi¹tìním v prachových strukturách jsme schopni pojistit pomocí masek s filtry, ale pøesto existují ve vzduchu dal¹í nebezpeèí, která je èasto obtí¾nì odhalitelná. Pøilnou k nim zvlá¹tì jedovaté látky. Najdete je dùle¾ité hlavnì s pou¾itím zaøízení, jako je senzor toxických plynù, který ukazuje patogenní látky ze vzduchu a uèí o jejich pøítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèí. Riziko je bohu¾el nesmírnì záva¾né, proto¾e urèité plyny, které jsou dùkazem CO, jsou bez zápachu a jejich pøítomnost ve vzduchu vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo smrti. Kromì oxidu uhelnatého jsme také ohro¾eni jinými látkami, které senzor detekuje, napøíklad sirovodík, který je v malé koncentraci malý a vysílá do rychlého ¹oku. Dal¹ím toxickým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný, jak bylo uvedeno vý¹e, a amoniak - plyn pøirozenì se vyskytující v atmosféøe, ale v del¹í koncentraci ¹kodlivé pro ka¾dého. Detektory toxických plynù jsou také schopny detekovat ozon a oxid siøièitý, který plyn je silnìj¹í ne¾ poèasí a plánuje tendenci zaplòovat prostor kolem zemì - od samého poèátku, kdy jsme vystaveni tìmto prvkùm, mìli bychom senzory umístit na optimální místo cítil hrozbu a povìdìl nám o nìm. Dal¹í nebezpeèné plyny, které senzor mù¾e obdivovat, jsou agresivní chlor a vysoce toxický kyanovodík, stejnì jako snadno rozpustný ve vodì ¹kodlivém chlorovodíku. Stejnì tak mù¾ete nainstalovat senzor toxických plynù.