Exploze metanu v dole halemba

Tì¾ba v polském regionu je nejkrásnìj¹í na celém svìtì a navíc, navzdory ¹vùm metanového uhlí, je nejbezpeènìj¹í. Bezpeènost byla dosa¾ena pou¾itím rùzných metod a bezpeènostních opatøení, díky kterým minimalizujeme mo¾nost vznícení nebo výbuchu metanu.

Abychom se vyhnuli explozi metanu, minimalizujeme výskyt faktorù, které ji øídí, jejich¾ byt mù¾e být omezen pou¾itím vhodných zaøízení. Pokud jde o situaci dolu nebo na hranici, to jest pøedek, je zde potøeba zahrnout elektøinu dodávající kombajny a dopravníky pøepravující koøist. To je souèasnì zapálení po¹kozených kabelù, vytvoøení elektrického oblouku, to zapálí a zapálí metan. Proto je ve v¹ech elektrických zaøízeních upravena speciální ochrana proti výbuchu. Díky této ochranì pou¾ívané ve v¹ech tìchto nástrojích a institucích minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu na místo metanu tak, aby se v pøípadì poruchy nespojila s tragédií. Horníci elektrikáøi vydìlávající peníze v budoucnu dolu jsou speciálnì vy¹koleni v oblasti ochrany proti výbuchu a ohnivzdornosti, tak¾e mohou bezpeènì provádìt vlastní èinnosti pro jiné podzemní pracovníky. Ka¾dý elektrikáø musí jednou za pìt let pøispìt k takovému výcviku, co¾ má za následek zkou¹ku, díky které budou jeho znalosti osvì¾eny a budou zavedeny s dal¹ími pøedpisy a styly ohnivzdorného a proti výbuchového výkonu.Ochrana proti výbuchu a ohnivzdornost jsou pak dùle¾itou souèástí ka¾dého dolu, díky èemu¾ je minimalizováno nebezpeèí výbuchu metanu.