Evakuaeni trasa v anglietini

Výstupní znaèka je údajem o únikových dveøích, které mají v úmyslu pou¾ít jakékoliv konstrukèní pøedmìty v jakémkoli objektu, které spoleènì se základními pøedpisy byly povinny øádnì oznaèit východy, kterými se evakuace provádí v pøípadì ohro¾ení (napø. Po¾áru.

Taková oznaèení se otáèejí v¹ude tam, kde máme být provedena s vìt¹ími skupinami lidí, tj. V pracovních domech, v tituly, v kulturních a zábavních zaøízeních a sportovních centrech, nebo dokonce v rozsáhlých obchodech. Pro øe¹ení oznaèené v angliètinì EXIT èasto vedou døívìj¹í pohyby ve formì ¹ipek a oznaèování únikových schodù. Správné oznaèení únikové cesty má v podstatì zásadní postoj k záchranì zdraví a být lidmi, kteøí se ocitli v bytì s nebezpeèím, èím¾ se zvy¹uje mo¾nost evakuace.

Oznaèení EXIT má charakteristickou zelenou barvu s bílým rámem a nápisem, který je zaruèuje prùhledným zpùsobem bìhem evakuaèního procesu, a to i z velmi dlouhé vzdálenosti (20-25 metrù. Byl vyroben z barevné samolepicí fólie s vysokým obsahem lepidla, který ho pøesvìdèí s velkou trvanlivostí a pevností v tmavých podmínkách nebo s PVC panelem upevnìným oboustrannou páskou. Oznaèení nouzového východu je pøilepeno na zeï v budovì nejèastìji nad dveømi, co¾ je výstup z místnosti nebo budovy. Film, z nìho¾ byl vyroben znaèení únikové cesty, má fotoluminiscenèní vlastnosti, díky nim¾ kouøí ve tmì, co¾ umo¾òuje efektivní evakuaci i v tì¾kých podmínkách spojených s vypínáním energie nebo tìmi s obrovským kouøem, co¾ omezuje viditelnost.