Endokrinologicka gynekologie

Gynekologie jde celou cestu. Pro vy¹etøení lidského tìla je stále více a více rùzných zpùsobù léèby. Stále ménì invazivní a stále pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi ¾enami s pohlavním stykem je rakovina dìlo¾ního hrdla, která je pøesnì v raných fázích jejího zji¹tìní dokonale vyléèitelná.

Nicménì, pokud jste si v¹imli ru¹ivých pøíznakù, které mohou být dùsledkem takové nemoci, musíte se okam¾itì zaregistrovat u lékaøe na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. Dùsledkem nedostatku záva¾nosti symptomù je jistì odstranìní dìlohy.

Toto vy¹etøení se provádí pomocí kolposkopu. Není nic jiného ne¾ mikroskop se spekulou. Spekulum je vlo¾en do vagíny s pravým støedem pro kontrolu reakce v pochvì. Tento mikroskop dosáhne trojrozmìrného úèinku a souèasnì zvý¹í vzhled a¾ desetinásobnì, tak¾e gynekolog bude schopen øádnì prozkoumat vaginální a dìlo¾ní stìnu, aby peèlivì zhodnotil, zda jsou nìjaké zmìny. Mìjte na pamìti, ¾e se musíte pøipravit na studium. Gynekolog pravdìpodobnì vás bude pouèit, jak se chránit pøed testováním. Nejprve je to o týden pøed plánovaným vy¹etøením o sexuálních kontaktech a gynekologických vy¹etøeních.

®ena, která se probudí s kolposkopem, obvykle pracuje na konkrétní gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud produkty ohro¾ují, gynekolog se mù¾e rozhodnout, ¾e si vezme èást dìlohy, pak by se mìl nìjakou dobu pohybovat z nìjaké fyzické aktivity, proto¾e se bude cítit silnì nepøíjemný nepohodlí. Ergonomické parametry jsou také dùle¾ité pro úspìch tohoto nástroje, proto¾e je to aktuální nástroj.