Dopravni kolo pro poepravu diti

Jízda na vozidle je specifickým dopravním prostøedkem, který navzdory v¹emu má spoustu sportù a spaluje hodnì kalorií, co¾ je dùvod, proè je vhodná jízda na kole. Je také vynikajícím øe¹ením pro lidi, kteøí chtìjí ztratit pár kilo. Lidé, kteøí chtìjí zacházet s motocyklem pouze jako zpùsob dopravy nebo hobby, by mìli vìnovat zvlá¹tní pozornost menu, tak¾e jejich výlety na kole nebudou pøíli¹ daleko. Ní¾e je nìkolik pravidel, které by mìli následovat lidé, kteøí øídí velké vzdálenosti na kole. Zde je cyklistická strava pro nad¹ence pro cyklistiku:

Snídanì.Nemá smysl informovat, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlem na denním programu. Je pøíli¹ dùle¾ité, aby nám do zbytku dne pøinesla sílu, zatímco zbývající jídla doplòují tuto energii. Úèinným øe¹ením bude mimo jiné müsli s ovocem a rozinkami nebo nudlová polévka (al dente.Svaèinu.Kdy¾ stojíme na kole, je to opravdu dobré obèerstvení, které nás osvì¾uje a dodává nám hladu. Prvním prvkem by mìly být jednoduché cukry, proto se zabývá konzumací zralých banánù nebo sendvièek s d¾emem a medem. Pokud jde o zeleninu, optimálním øe¹ením budou rajèata a paprika.Veèeøe.Po intenzivní jízdì mù¾eme být silný hlad. Koneckoncù, nemìli byste ji pøehnat s jídlem ihned po fyzickém cvièení. Ihned po pøíjezdu z jízdy na kole, v¹e, co potøebujete, je pomeranèový d¾us nebo cereální bar (jako dùkaz Corny. Posadíme se na plnou veèeøi a pozdìji, kdy¾ po úsilí odpoèineme.Hydratace.Pøedev¹ím nesmíte zapomenout na dobrou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í je pít dostateènou dávku tekutin, ne¾ jdete na kole. Nejvíce dokonalým lékem bude voda, pravdìpodobnì vhodné energetické nápoje pro sportovce. Musíte být èlovìkem, který chce asi 2 litry vody dennì (ve vztahu k pohlaví a tìlesné hmotnosti a úèinky pøípadné dehydratace, zejména ve fyzických podmínkách, okam¾itì sní¾í ná¹ výkon, pocítíme klid a energii zbavíme se.

Cyklostezka, která obsahuje my¹lenky, které mi pøedkládá, není správné nahradit normální jídla, naopak. Není to v¹ak pøejídat! A pro ¾eny, které mají zájem o výbìr nejvhodnìj¹ího jízdního cyklu, doporuèujeme setkat se s dietetikem, který si vybere ty druhy jídel tak, aby byly pro nás nejlep¹í, ne pro prùmìrného èlovìka.