Definice zony nebezpeei vybuchu

Smìrnice ATEX v na¹em právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Je vhodný pro výrobky urèené pro pou¾ití na plochách ohro¾ených výbuchem. Dotèené produkty musí splòovat pøísné po¾adavky, nikoli v¹ak na bezpeènost, ale také na ochranu zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Zásada ustanovení dotyèného normativního aktu, úroveò bezpeènosti a postupy hodnocení, které s ním souvisejí, rozhodnì závisí na úrovni ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude zaøízení hrát.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí splòovat konkrétní výrobek, aby mohly být realizovány v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ale jaké zóny je to? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde existuje velmi vysoké riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX podrobnì rozdìluje zaøízení do sil. Jsou to dva z nich. V první tøídì se získávají zaøízení, která jsou spojena v podzemí dolu a na povr¹ích, které mohou být zneèi¹tìny metanem. Druhá èást se týká zaøízení, která jsou pou¾ívána v nestandardních umístìních a která mù¾e být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

FormexplodeFormexplode. Rychlé zvýšení svalové hmoty

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky pro v¹echna zaøízení pracující v blízkosti nebezpeèí výbuchu metanu / uhelného prachu. Citlivìj¹í po¾adavky se v¹ak dají snadno nalézt v harmonizovaném opatøení.

Je tøeba si uvìdomit, ¾e nádobí pøijatá pro robota v prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìly být oznaèeny znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèkou, co by mìlo být známé, viditelné, trvanlivé a jednoduché.

Oznamující orgán zkoumá celý systém kontrol nebo samotné zaøízení, aby zajistil spolupráci se stávajícími návrhy a po¾adavky smìrnice. Mìlo by se také vzít na vìdomí, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU.