Cena fluoresceneniho mikroskopu

Mikroskop se pou¾ívá k prohlí¾ení malých objektù, které jsou stále neviditelné pouhým okem, a také k pozorování detailù o men¹ích objektech. V souèasných stádiích je nyní mnoho typù mikroskopù (akustické, holografické, polarizaèní, stereoskopické i individuální, ale první v obsahu byl optický mikroskop.

Mikroskopy tohoto ¾ánru vyu¾ívají denního svìtla pro praxi studovaných objektù a jejich tvùrci zahrnují syn a otce - Zachariasz Janssen a Hans Janssen - holandský. Postavili první mikroskop kolem roku 1590, zvìt¹ovali pouze 10x a nebyly pou¾ity. Pøirozený prùlom v souèasném prùmyslu provedl Antoni van Leeuwenhoek, vytvoøil moderní zpùsob brou¹ení a le¹tìní tenkých èoèek, co¾ ve skuteènosti vedlo k 270násobnému zvìt¹ení. V souèasné radì Holanïan zlep¹il mikroskop, díky èemu¾ bylo mnoho znalostí a nárùstu biologie. Jeho mikroskopy byly vyrobeny odli¹nì od tìch nejlep¹ích z posledních dob. Je dùle¾ité jim umo¾nit jednodu¹e velmi lehké lupy. Leeuwenhoekùv mikroskop byl vyroben pouze z jedné èoèky a vy¹etøovaný pøedmìt byl umístìn oproti èoèce, jeho poloha byla dùle¾itá pro placení dvìma lívancemi. Samotný pøístroj mìl délku 3 a¾ 4 palce nebo asi 7-10 centimetrù. Nový prùlom pøi instalaci mikroskopù nastává, kdy¾ se v nich pou¾ívají elektrony. První mikroskop tohoto typu - elektronový mikroskop - postavil Ernst Rusk a Maks Knoll v roce 1931 v Berlínì. Samotná køemíková revoluce pova¾ovala za základ pou¾ití elektronových mikroskopù. souèasnì usnadnily pozorování nejmen¹ích struktur bunìèných organel. V roce 1982 byl navr¾en první skenovací tunelový mikroskop. Jeho pùvodci byli vìdci z Gerdu Binninga a Heinricha Rohrera v Curychu. Díky takovým mikroskopùm je zachycen trojrozmìrný obraz konstrukcí slo¾ených z oddìlených atomù. Pozdìji bylo vyvinuto mnoho verzí tohoto mikroskopu, které umo¾nily prohlí¾ení pøípadu v nanometrickém mìøítku. Moderní výzkumní pracovníci øíkají, ¾e rozvoj mikroskopie zahájí vývoj nanotechnologie, který jistì najde popravu a vliv v na¹em oboru ¾ivota.