Smirnice evropske unie 2003 89 ec

Smìrnice ATEX je pøirozeným názvem smìrnice Evropské unie, která sjednocuje ustanovení týkající se po¾adavkù, které musí splòovat výrobky poblí¾ zemì v blízkosti oblastí s nebezpeèím výbuchu. To umo¾òuje znaènì tok zbo¾í

Centralni vysavae olsztyn

Pøi stavbì domu nebo pøi rekonstrukci stojí za to postarat se o moderní vysavaè. Existuje souèasný, dobrý a u¾iteèný zpùsob vysávání místností. Centrální vysávání nepo¹kozuje domácí prostøedí a manipulace s tìlem

Vlastni spoleenost po 50 letech viku

Pro efektivní období ¾ivota si musíme vybrat si práci na plný úvazek nebo zaèít obchod. Pokud si vybereme pøedplacené zamìstnání, v jistém smyslu pùjdeme do klidu a zbavíme se mnoha problémù,