Bezpeenostni pravidla pro prvni pomoc

Stále èastìji øe¹it událost v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví je odsávání prachu ATEX na odsávání prachu v souladu s pravidlem ATEX (z anglického atmosféøe ohro¾ené výbuchem. & Nbsp; Smìrnice ATEX je právní pøedpis Evropské unie, které poskytují normy, které musí splòovat výrobky pou¾itelné v oblastech s nebezpeèím vystaveny pøedev¹ím výbuchy.

http://dva.com.pl/nutresin24.eu/cz/

V souèasné dobì by v¹echna zaøízení vyrobená na základì Evropské unie mìla být nebezpeèná podle doporuèení spoleènosti ATEX. ATEX ukládá pøedev¹ím pou¾ité materiály a pou¾itou konstrukci. Zaøízení, která tento princip pou¾ívají, jsou oznaèena znaèkou CE. Výrobce je zodpovìdný za klasifikaci nebezpeèí a pøidání oznaèení pro daný produkt. Sbìraèe prachu jsou zaøízení ¹iroce pou¾ívaná v prùmyslu. Zaji¹»ují pøedev¹ím skladování jemných prachových èástic. Mimo jiné se pou¾ívají pøi obrábìní kovù pro brou¹ení, dokonèování odlitkù, brou¹ení, le¹tìní. Pøijímají se lapaèe prachu a pro zpracování døeva, konkrétnì pro odsávání prachu a pro manipulaci s prá¹kovými materiály, zejména chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posuzování shody zbo¾í v textu výbu¹né bezpeènosti. Obvykle takové posouzení provádí nezávislý oznámený subjekt. V prùbìhu tohoto posuzování shody je vytvoøena ve¹kerá technická dokumentace obsahující seznam dokumentù mezi seznamem smìrnic, s nimi¾ je správným zaøízením, které bylo zohlednìno pøi provozu zaøízení. Dokumentace by mìla obsahovat více informací vèetnì: skupiny a kategorie zaøízení, maximální povrchová teplota zaøízení, aplikovaná ochrana proti výbuchu. ATEX by mìl být pøizpùsoben po¾adavkùm velké kanceláøe a pøizpùsoben jeho ekonomickým a logistickým a lidským zdrojùm. Náklady na pou¾ívání smìrnice ATEX jsou relativnì nízké ve srovnání s hrozbami, které pøedstavují výbuchy.